Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

19:51
9660 d507 500
Reposted fromidiod idiod viasiara siara
write-url-here
19:45
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viaeternaljourney eternaljourney
write-url-here
19:44
write-url-here
19:44
write-url-here
19:44
2445 a458
Reposted frompiehus piehus viaToshi Toshi
write-url-here
17:21
4277 907e 500
write-url-here
17:20
3844 8a2e
Reposted fromtfu tfu viajasmyn jasmyn
write-url-here
17:20
2118 297d 500
Reposted fromtichga tichga viadarthsadic darthsadic
write-url-here
17:20
Reposted fromFlau Flau viaHereName HereName
17:19
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaMigotliwa Migotliwa
write-url-here
14:55
4336 bafd 500
write-url-here
14:55
write-url-here
14:55
write-url-here
14:54
write-url-here
09:05
write-url-here
09:04
2966 c611
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSardion Sardion
write-url-here
09:04
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaDIY DIY

June 17 2017

write-url-here
21:09
1419 f649 500
Zbliżają się wakacje, ostrzeżcie znajomych!
Reposted fromhaber haber vialucanus lucanus
write-url-here
21:04
0549 ce1e 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasucznik sucznik
write-url-here
21:03
1363 aabe 500
Reposted fromtichga tichga viaZerthin Zerthin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl